Szkolenia i egzaminy

Skorzystaj z kompleksowych szkoleń i egzaminów organizowanych przez ODK Simp Rzeszów, które pozwolą zdobyć uprawnienia w trzech kluczowych grupach energetycznych: G1 (elektryczne), G2 (cieplne) oraz G3 (gazowe). Nasze programy są dostosowane do potrzeb zarówno firm, jak i osób prywatnych, zapewniając wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branżach energetycznych. Zaufaj doświadczonej kadrze wykładowców i podnieś swoje kwalifikacje z ODK Simp Rzeszów.

G1

Uprawnienia elektryczne

Obejmuje urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne odpowiedzialne za wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i zużywanie energii elektrycznej.

G2

Uprawnienia cieplne

Dotyczy urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

G3

Uprawnienia gazowe

Zawiera urządzenia, instalacje i sieci gazowe odpowiedzialne za wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie, magazynowanie i zużywanie paliw gazowych.

Pełny wykaz urządzeń, instalacji i sieci, dla których konieczne jest posiadanie uprawnień energetycznych, jest dostępny w załączniku nr 1 do wspomnianego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego potwierdzającego te uprawnienia jest niezbędne do legalnej pracy przy wymienionych urządzeniach i instalacjach w sektorze energetycznym.

Uprawnienia energetyczne są wymagane dla eksploatacji różnych typów urządzeń, instalacji i sieci w sektorze energetycznym, zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Czym są uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia energetyczne są oficjalnym potwierdzeniem posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w sektorze energetycznym. Ich uzyskanie jest niezbędne do wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych zgodnie z przepisami prawa energetycznego oraz kodeksem pracy. Wymóg ten jest określony w ustawie Prawo Energetyczne, zapewniając bezpieczeństwo pracy oraz sprawną działalność infrastruktury energetycznej. Osoby nieposiadające wymaganych uprawnień energetycznych nie mogą legalnie wykonywać prac przy urządzeniach energetycznych, co podlega sankcjom karnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cena szkolenia

Do każdej wyceny szkolenia podchodzimy indywidualnie.
Cena kursu jest uzależniona od ilości słuchaczy deklarujących udział w kursie. Im większa grupa kursantów tym cena jest niższa.

Cena egzaminu

Opłata za egzamin kwalifikacyjny jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W przypadku roku 2023 opłata wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co stanowi 349 zł od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. oraz 360 zł od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

Jak wygląda kurs na uprawnienia energetyczne?

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych szkoleniowców mających bogate doświadczenie zawodowe. Całość kończy się egzaminem przed Naszą komisją energetyczną zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki.

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia energetyczne?

By zdobyć uprawnienia, należy złożyć stosowny wniosek do Naszej komisji kwalifikacyjnej, która została upoważniona do nadania wybranych kwalifikacji zawodowych. Wnioski do pobrania na Naszej stornie http://odksimp.rzeszow.pl/  Egzamin odbywa się w formie ustnej.

Gdzie odbywają się szkolenia i egzaminy?

  • w siedzibie zakładów zlecających
  • w siedzibie ODK SIMP Rzeszów ul. Kopernika 1/56  35-069 Rzeszów
  • on-line

Czy uprawnienia energetyczne zdobyte na terenie Polski są uznawane poza granicami kraju?

Uprawnienia energetyczne są ważne na terytorium całego kraju, jak również w krajach Unii Europejskiej, na obszarze Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.
 W praktyce uznanie polskich uprawnień energetycznych w dużej mierze zależy od indywidualnego podejścia zagranicznego pracodawcy. Niektórzy z nich wymagają uzupełnienia pewnych zagadnień. Zdecydowana większość nie stwarza żadnych problemów w podjęciu zatrudnienia

Rodzaje uprawnień energetycznych

Uprawnienia energetyczne są podzielone na dwa główne rodzaje ze względu na stanowisko:

  1. Uprawnienia do Eksploatacji: Dotyczą osób wykonujących prace związane z obsługą, konserwacją, remontami, montażem oraz kontrolą i pomiarami w zakresie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
  2. Uprawnienia do Dozoru: Przypisane są osobom kierującym działaniami pracowników wykonujących prace związane z obsługą, konserwacją, remontami, montażem oraz kontrolą i pomiarami. Obejmują również pracowników technicznych odpowiedzialnych za nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Jaka jest procedura uzyskania uprawnień energetycznych?

Procedura uzyskania uprawnień energetycznych wymaga przestrzegania określonych kroków, które obejmują:

  1. Złożenie Wniosku: Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień energetycznych musi złożyć odpowiedni wniosek do komisji kwalifikacyjnej, która jest upoważniona do przeprowadzenia egzaminu w określonym zakresie, związanych z eksploatacją lub dozorem.
  2. Przygotowanie się do Egzaminu: Przed przystąpieniem do egzaminu zaleca się odświeżenie i uzupełnienie wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach przypominających zagadnienia objęte zakresem egzaminu.
  3. Egzamin Kwalifikacyjny: Egzamin zazwyczaj odbywa się w formie ustnej. Zespół egzaminacyjny, powołany przez przewodniczącego komisji, sprawdza wiedzę kandydata dotyczącą obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowych czynności dla określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
  4. Wydanie Świadectwa Kwalifikacyjnego: W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, komisja kwalifikacyjna wydaje świadectwo kwalifikacyjne. Świadectwo to uprawnia posiadacza do wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w określonym zakresie i dla konkretnych urządzeń.

Kto może się ubiegać o uprawnienia energetyczne?

O uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień energetycznych może ubiegać się osoba, która ukończyła 18 lat. Zakres uzyskanych uprawnień zależy od poziomu wiedzy i doświadczenia kandydata.
Oferta edukacyjna jest skierowana do osób pełnoletnich, które zdobyły wykształcenie co najmniej podstawowe.
Zakres uprawnień energetycznych, które zdobędzie słuchacz, jest uzależniony od posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia.

Czy uprawnienia energetyczne są wydawane bezterminowo?

Nie, uprawnienia energetyczne nie są wydawane bezterminowo. Konieczne jest ich odnawianie co około 5 lat. Jest to spowodowane ciągłym rozwojem technologicznym, również w obszarze energetyki, co wymaga regularnego uaktualniania wiedzy i umiejętności. Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy jest priorytetem, dlatego konieczne jest zachowanie aktualności posiadanych uprawnień poprzez regularne odświeżanie wiedzy.

Sprawdź na mapie